Hemşirelik

Anasayfa / Bölümlerimiz /Hemşirelik

TANIMI

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitilmesinden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. 
 

HEMŞİRELİĞİN AMAÇLARI

- Toplumun sağlığını korumak, sağlık eğitimi ve koruyucu sağlık hizmeti vermek, 
- Bireyin bakımını planlamak, yönetmek ve diğer mesleklerle işbirliği sağlamak, 
- Bireyin ihtiyaçlarını anlamak ve ihtiyaçlarına yönelik bakım vermek, 
- Hasta ve ailesine yardımcı olmak, güvenini kazanmak, sağlık eğitimi vermek, 
- Olayları bilgi donanımı ile değerlendirmek, sağlık ekibinin önemini anlamak,
- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek, hastaların tedavi, bakım, korunması, koruyucu hekimlik ve sağlık eğitiminde diğer sağlık çalışanları ile işbirliği yapmaktır.
 

HEMŞİRELİĞİN GÖREVLERİ

Hemşirelik Mesleğinin Bağımsız Görevleri 
- Bakımından sorumlu olduğu hastasına iyi bir bakım verebilmek için biyolojik, fizik ve sosyal gereklere göre plan hazırlar ve uygular. 
- Hastasında gördüğü belirtileri, yapılan tedavi, yiyecek ve ilaçların reaksiyonlarını ve hastalığın gidişini değerlendirir. 
- Hastasının; ruhsal, fiziksel ve mental sağlığının korunması için, gerekli eğitim ve rehabilitasyonuna yardım eder. 
- Sorumluluğu altındaki hasta bakımı ile ilgili personeli kontrol eder, eğitir ve gerekirse uyarır.
- Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık ekibi ile işbirliği yapar. 
- Fizik ve ruh sağlığına önem vererek çalışır. 
Hemşirelik Mesleğinin Bağımlı Görevleri 
- Hastaların tıbbi tedavileri için doktorla işbirliği yapar ve doktorun order ettiği tedaviyi bilerek ve anlayarak uygular. 
- Hastaneler yönetmeliğinin, hemşirelerin görevleri hakkında belirtilen diğer işleri yapar 
Hemşirelik Mesleğinin Yarı Bağımlı Görevleri 
- Yönetim ile ilgili görevler
 

HEMŞİRELERDE OLMASI GEREKEN NİTELİK VE BECERİLER

- İnsanların sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı olduğuna inanmak, 
- Çalıştığı ve ilgilendiği bireyleri anlamaya çalışmak, 
- Anlama ve konuşma yeteneğini geliştirmek, 
- Söz ve davranışları ile çevresine örnek olmak, 
- Sağlığın önemini kavramak ve korumak, 
- Programlı, planlı, çalışmayı benimsemek, Irk, din, renk, dil, mezhep, cins ayırımı yapmadan gerekli hasta bakımını vermek, 
- Bilgisi, becerisi ve davranışları ile mesleğini topluma en iyi şekilde tanıtmak, 
- Yaratıcı, çalışkan, gayretli olmak, bilgisi ile doğru karar vermek, 
- Mesleğinin özelliğini formasında (temiz ve bakımlı) yansıtmak, 
- Mesleğini etik kurallar içinde yürütmek, Mesleki konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, 
- Mesleği ile ilgili gelişme ve yenilikleri izlemek ve uygulamak, 
- Gerekli konularda eğitim yapma becerisini geliştirmek, 
- Çalışmalarında etkin değerlendirmeler yapmak, 
 

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ALANLARI

- Özel ve Devlet Hastaneleri 
- Üniversite Hastaneleri 
- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
- Dispanserler 
- Tıp merkezleri 
- Toplum Sağlığı Merkezleri 
- Aile Hekimliğinde 
- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 
- Diyaliz Merkezleri 
 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, 
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü veya dengi okul mezunu olmak, 
- Hemşirelik bölümü mezunlarının sınavsız geçiş için başvurabileceği önlisans programları; Diyaliz Elektronörofizyoloji Fizik Tedavi Hidroterapi İş ve Uğraşı Terapisi Laboratuvar Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim) Patoloji Laboratuvar Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Yaşlı Hizmetleri Bakımı. 
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. 
- Hemşirelik Bölümü Lisans Eğitimi İçin Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli ‘’YGS-2 ‘’ puanı almaları gerekir. 
 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Hemşirelik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim sırasında genel kültür derslerinin yanında anatomi fizyoloji, meslek esasları tekniği, tıbbi etik ve meslek tarihi, farmakoloji ve diğer mesleki dersler verilir. 
 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Eğitim Süresince
Mesleki eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
Eğitim Sonrası 
Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan hemşireler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir